Υπηρεσία παροχής VPS (containers)

Αποτέλεσμα εικόνας για openvz containers

Στo τμήμα παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε εικονικό εξυπηρετητή (VPS) για χρήση στα πλαίσια των μαθημάτων και των διπλωματικών εργασιών τους. Οι μηχανές αυτές παρέχονται όταν εντοπίζεται ανάγκη στην υλοποίηση εργασιών η οποία δικαιολογεί την χρήση μιας Linux εικονικής μηχανής με δικαιώματα χρήστη root σε εικονικό Linux σύστημα.

Οι μηχανές αυτές και η πρόσβαση τους περιορίζεται στο εσωτερικό δίκτυο του Τμήματος Πληροφορικής. Η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας περιορίζεται σε εικονικές μηχανές οποιασδήποτε διαθέσιμης Linux διανομής (Centos, Debian, Fedora, Scientific, Suse, Ubuntu). Σε κάθε περίπτωση ο παραλήπτης μιας Linux εικονικής μηχανής φέρει την ευθύνη γνώσης αλλά και διαχείρισης της εκάστοτε Linux διανομής που θα του παραχωρηθεί.

Για την παροχή της πρόσβασης καταχωρείται αίτημα στο HelpDesk όπου θα πρέπει να επεξηγηθεί η ανάγκη παροχής VPS και το χρονικό διάστημα που προορίζεται να γίνει χρήση της. Η εισαγωγή του αιτήματος προϋποθέτει ότι ο εκάστοτε φοιτητής ή ερευνητής, έχει έρθει σε αρχική συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή του, σχετικά με την ανάγκη παροχής μηχανής VPS από την υποδομή του Τμήματος Πληροφορικής καθώς ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει το αίτημα του.