Διδακτικά Εργαστήρια

Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Αποτελούν τμήμα του ευρύτερου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου και γι’ αυτό παρέχει όλες της δυνατότητες και υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο, δηλαδή δικτύωση στο παγκόσμιο διαδίκτυο (internet).

Η χρήση των εργαστηρίων είναι επιτρεπτή μόνο στους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (username/ login name και password). Η έκδοση κωδικών γίνεται από την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης του Τμήματος Πληροφορικής αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο.