Διαχείριση εγγράφων

Ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων αποτελείται από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία χρησιμοποιούνται στον έλεγχο, παρακολούθηση και πρόσβαση ηλεκτρονικών εγγράφων. Συνήθως παρέχει λειτουργίες που επιτρέπουν τη ψηφιοποίηση, ταυτοποίηση, αποθήκευση, ανάκτηση, παρακολούθηση, δημιουργία πολλαπλών εκδόσεων, δημιουργία ροής εργασίας, παρουσίαση και ασφάλεια των εγγράφων.

Στο τμήμα έχει υιοθετηθεί πιλοτικά από το 2009 το λογισμικό Knowledge Tree και έχουν ψηφιοποιηθεί αρκετά έγγραφα ενώ από το 2018 χρησιμοποιείται το OpenSource λογισμικό SeedDMS.  

Με την βοήθεια ειδικού API μέσω του συστήματος αυτού παρέχονται δια μέσου της σελίδας του Τμήματος οι διπλωματικές εργασίες των φοιτητών και διεπαφή αναζήτησης στο κείμενο των διπλωματικών.