Δίκτυα

Το Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείται από δύο βασικά δίκτυα: το ενσύρματο, και το ασύρματο δίκτυο. Επίσης λειτουργεί και ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), το οποίο παρέχει πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα του Τμήματος σε απομακρυσμένους χρήστες. Όπως κάθε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι και το δίκτυο του Τμήματος Πληροφορικής αποτελείται από τον παθητικό και τον ενεργό εξοπλισμό. Η υποδομή αυτή είναι “αόρατη” στους χρήστες αλλά αποτελεί την βάση πάνω στην οποία λειτουργούν όλα τα συστήματα και υποσυστήματα των υπολογιστικών μονάδων. Η απουσία τέτοιας υποδομής θα έκανε την χρήση των υπολογιστικών μονάδων πολύ δύσκολη και η ύπαρξη του Διαδικτύου αδύνατη.

Ο παθητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • τη καλωδίωση συστήματα διασύνδεσης
  • τις απαραίτητες υποδοχές στα δωμάτια χρηστών

Ο ενεργός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • τις μονάδες switches
  • τις μονάδες δρομολογητών (routers)
  • τις μονάδες ασύρματης πρόσβασης (wireless access points)